About / Om Advokaten

Advokaten Marianne Sigfusson er etableret på følgende adresse:

Hauser Plads 16 B st
DK-1127 Copenhagen K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 11 22 70 og på telefaxnummer + 45 33 11 22 36 samt på e-mailadressen marianne@sigfusson.dk.

Vores CVR-nummer er: 21286192.

Advokaten Marianne Sigfusson er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaten Marianne Sigfusson har klientbankkonti i Nordea Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaten Marianne Sigfusson er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaten Marianne Sigfusson har ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaten Marianne Sigfusson uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra den anvendte tid.

Advokatydelse per time DKK 1600 eksklusiv moms, DKK 2000 inklusiv moms
Administration, regnskab og lignende DKK 660 eksklusiv moms, DKK 825 inklusiv moms

Der kan aftales fast pris i specifikke sager, ligesom anden form for afregning kan aftales. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokaten Marianne Sigfusson, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Advokaten anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaten Marianne Sigfusson samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokaten Marianne Sigfusson har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaten Marianne Sigfusson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Underretning om indsamling af personoplysninger

2018-05-09

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Marianne Sigfusson er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
  Advokaten Marianne Sigfusson er etableret på følgende adresse:
  Hauser Plads 16 B st DK-1127 Copenhagen K
  Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 11 22 70 og på mobilnummer +45 40 21 90 21 samt på e-mailadressen marianne@sigfusson.dk.
  Vores CVR-nummer er: 21 28 61 92.
 2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  Til personlig identifikation over for offentlige myndigheder, herunder SKAT.
 3. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, CPR-nummer.
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
  Offentlige myndigheder, herunder SKAT.
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  Vi modtager personoplysningerne fra dig.
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år.
 7. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).
   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 8. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.